RPO WP 2014-2020 Działanie 1.4.1

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017

PO PW 2014-2020 Działanie 1.4

Projekt pn.: „Opracowanie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej dla firmy KROFAM Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy KROFAM poprzez audyt wzorniczy i ocenę możliwości rozwoju firmy poprzez wzornictwo oraz wzrost kompetencji kadr firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem.

Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku:

  1. Audytu wzorniczego firmy KROFAM w zakresie bieżącej działalności oraz w zakresie planowanej dywersyfikacji produktowej, technologicznej i organizacyjnej.
  2. Opracowania strategii wzorniczej w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego.

Realizacja ww. celów szczegółowych  zostanie osiągnięta dzięki zakupowi przez KROFAM usług doradczych zaplanowanych w niniejszym projekcie. W proces audytu wzorniczego oraz definiowania rekomendacji działań wzorniczych będących wynikiem audytu zaangażowana zostanie kadra kierownicza firmy. Wpłynie to na uzyskanie celu głównego projektu, a tym samym na wzrost potencjału kadrowego przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej w zakresie zarządzania wzornictwem.

Planowane efekty projektu:

  • nabycie kompetencji kadry w obszarze zarz. wzornictwem,
  • ocena i rekomendacje dot. planowanej dywersyfikacji produktowej, technologicznej i organizacyjnej firmy, rekomendacji  kierunków rozwoju obecnej oferty oraz działalności firmy w audytowanych obszarach,
  • zaplanowanie działań projektowych i wdrożeniowych związanych z wykorzystaniem wzornictwa.

 

Całkowita wartość projektu 78 720,00 PLN, w tym wartość dofinansowania: 54 400,00 PLN

__________________________________________________________________________________________________

 

Firma Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprasza niniejszym do złożenia oferty dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego dla firmy Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o. wraz z opracowaniem strategii wzorniczej, na potrzeby projektu pn. „Opracowanie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej dla firmy KROFAM Sp. z o.o.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017.

zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty i załącznikami

 

Informacja o wyborze wykonawcy